Phôi làm bảng tên kim loại

Phôi làm bảng tên kim loại: Phôi loại thay đổi được tên, phôi loại in cố định