Keo đổ bảng tên cài áo

Keo đổ bảng tên cài áo: Keo sẽ tự động đông cứng sau 24h pha trộn