Ghim cài gắn bảng tên

Ghim cài gắn bảng tên: Kim cài bảng tên mạ đồng hoặc màu trắng