Ghim cài huy hiệu

Ghim cài huy hiệu kim loại trắng và mà đồng vàng